Tôi muốn chia sẻ một ổ đĩa hoặc thư mục định sẵn bằng một tập tin batch thì làm thế nào? Tôi dùng Windows XP và có quyền Administrator.

" />