• Thứ Sáu, 14/07/2006 09:21 (GMT+7)

  label trong VB

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn tạo label trong VB thể hiện thời gian đếm ngược, cụ thể là 15:00 đếm ngược từng giây cho tới 0.


  Trả lời :
  Để đếm giờ được theo yêu cầu của bạn, bạn hãy thực hiện các thao tác sau:
  1. Tạo 1 đối tượng Timer trong Form VB của bạn (tên mặc định là Timer1), khai báo 2 thuộc tính sau của Timer : Interval = 1000 (1s), Enabled = False.
  2. Khai báo 2 biến sau để quản lý thời gian:
  Dim phut As Byte, giay As Byte
  3. Viết đoạn code sau để khởi động giá trị thời gian và bắt đầu cho Timer đếm:
  Private Sub Form_Load()
     phut = 15: giay = 0
     Timer1.Enabled = True
  End Sub
  4. Tạo hàm xử lý Timer cho đối tượng Timer1 như sau:
  'Mỗi lần 1s trôi qua, hàm sau sẽ chạy 1 lần
  Private Sub Timer1_Timer()
     If giay <> 0 Then
        giay = giay - 1
     Else 'nếu thành phần giây = 0
      giay = 59
      If phut <> 0 Then
        phut = phut - 1
      Else
        MsgBox "Het gio"
      End If
     End If
     'hiển thị thời gian còn lại lên Label lblTimeOut
     lblTimeOut.Caption = CStr(phut) & ":" & CStr(giay)
  End Sub
  Chuyên mục: Windows