• Thứ Sáu, 14/07/2006 09:19 (GMT+7)

  Button mở file html trong VB

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn tạo nút lệnh trong chương trình VB, khi nhấn vào sẽ mở 1 file Help dạng htm.


  Trả lời :
  Nếu chỉ muốn hiển thị toàn bộ file help (*.htm, *.chm,...) từ VB 6.0 trở xuống, bạn có thể gọi hàm API WinExec() để khởi động tiện ích hiển thị file Help của mình (hh.exe). Cụ thể hàm xử lý sự kiện click vào button Help của Form VB được viết như sau:

  Private Sub btnHelp_Click()
    WinExec "hh c:\Helps\MyHelp.htm", 1
  End Sub

  Còn nếu bạn đang lập trình trên VB .Net, bạn có thể gửi thông điệp ShowHelp như sau:
      'Me là Form của ứng dụng
  System.Windows.Forms.Help.ShowHelp(Me, "c:\Helps\MyHelp.htm")

  Nếu muốn hiển thị nội dung file Help theo từ khóa cụ thể (chứ không phải ở đầu file), bạn nên xem thêm tài liệu về cách dùng tiện ích hh.exe (VB 6) hay cách dùng phương thức ShowMe() trên CD MSDN của Microsoft.
  Chuyên mục: Windows