• Thứ Ba, 14/11/2006 08:00 (GMT+7)

  Tạo form nhập tham số server để cấu hình kết nối đến CSDL

  Câu hỏi :
  Để kết nối CSDL, tôi dùng lệnh sau: SqlConnection sqlConn=new SqlConnection(" Data Source=CR01-07;Initial Catalog=Tayside;Integrated Security=SSPI; user id=user1; password= "). Có bất tiện là mỗi khi thay đổi server thì phải sửa code. Tôi muốn tạo form nhập tham số server để cấu hình động kết nối đến CSDL. Xin hướng dẫn. 
   

  Trả lời :

  Nếu bạn muốn dùng các tham số động do người dùng cung cấp, bạn hãy thiết kế 1 form nhập liệu để cho phép người dùng nhập vào các thông tin liên quan như địa chỉ server, tên database cần truy xuất, username và password truy xuất... Sau khi người dùng nhập thông tin cần thiết, bạn sẽ xây dựng chuỗi ConnectionString bằng cách nối kết các chuỗi con theo đúng định dạng, sau đó dùng chuỗi vừa xây dựng được làm tham số cho lệnh new SqlConnection (constr).

   Cách khác là dùng DSN để truy xuất database: chạy Control Panel.Administrative Tools.Data Source rồi định nghĩa mới 1 DSN trực quan với Windows liên kết với database cần truy xuất (các thông tin chi tiết về database sẽ được khai báo ở bước này). Trong ứng dụng, bạn sẽ chỉ dùng tên DSN trong chuỗi ConnectionString nên lệnh truy xuất database sẽ độc lập với database cần truy xuất và như vậy bạn không cần phải hiệu chỉnh và biên dịch lại ứng dụng mỗi khi cần thay đổi database truy xuất. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần hiệu chỉnh trực quan các thuộc tính của DSN (vào Control Panel.Administrative Tools.Data Source).
   

  Chuyên mục: Windows